Gebruiksvoorwaarden Zwembadforum

Gebruiksvoorwaarden Zwembadforum.be

De dienst “Zwembadforum.be” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Zwembad BVBA. Aan het gebruik van Zwembadforum.be zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Zwembadforum.be te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Zwembad BVBA schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Met Zwembadforum.be heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Zwembad BVBA bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.

1.2 Om Zwembadforum.be te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Zwembad BVBA mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Zwembad BVBA heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Zwembadforum.be worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Zwembad BVBA voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Zwembadforum.be te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse, Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een beheerder/moderator van Zwembadforum.be.

2.2 Daarnaast is het verboden bij Zwembadforum.be

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);

• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

• voor commerciële doeleinden in te zetten;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien Zwembad BVBA constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Zwembad BVBA zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Zwembad BVBA hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Zwembad BVBA of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Zwembad BVBA gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Zwembad BVBA is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5 Zwembad BVBA is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Zwembad BVBA gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 U vrijwaart Zwembad BVBA van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Zwembad BVBA spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Zwembad BVBA onderhoudt Zwembadforum.be actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Zwembad BVBA mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Zwembadforum.be aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Zwembad BVBA zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Zwembadforum.be, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Zwembad BVBA. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Zwembad BVBA, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Zwembad BVBA heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Zwembad BVBA.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Zwembad BVBA besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 Zwembad BVBA zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Zwembadforum.be, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Zwembad BVBA daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Zwembad BVBA zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6 Indien Zwembad BVBA constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Zwembad BVBA gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Zwembad BVBA maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Zwembadforum.be.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Om u Zwembadforum.be gratis aan te kunnen bieden, vertoont Zwembad BVBA op Zwembadforum.be advertenties van haar sponsors.

5.2 Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Zwembad BVBA heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.

5.3 Raadpleeg de privacyverklaring van Zwembad BVBA om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Zwembad BVBA geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 Zwembad BVBA is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Zwembad BVBA meldt.

6.4 In geval van overmacht is Zwembad BVBA nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3 Zwembad BVBA kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Zwembad BVBA mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 Zwembad BVBA zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Zwembadforum.be worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin Zwembad BVBA gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Zwembad BVBA wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Zwembad BVBA is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.