Voorwaarden Fotowedstrijd

1. Wedstrijdvoorwaarden   Fotowedstrijd

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze  wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke  manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of  andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel  verantwoordelijk.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de  deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder  gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie  (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de  wedstrijdvoorwaarden tvoldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om  een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:
  a. de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan  zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de  privacy van derden onevenredig aantast.
  b. de originaliteit van de foto door beeldbewerking (kleurcorrectie, vormcorrectie of  verwijdering van storende elementen) is aangetast;
  c. de ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame  bevat.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname  uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Belgisch recht.

2. Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd.
 • Inzenden van foto(‘s) is mogelijk tot de in de wedstrijdaankondiging vermelde datum. Te laat  ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt,  maar ook niet teruggestuurd.
 • De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: .jpg. De  afmeting van de foto ligt tussen de 640 en 4000 pixels aan de breedste zijde. De  bestandsgrootte van de foto is maximaal 9MB. Foto’s die niet aan deze  specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • Indien de deelnemer een bepaald kleurprofiel wenst, dan dient hij/zij dit bij inzending  duidelijk te vermelden.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres van de  maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de  gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de  inzender.
 • De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na  inzending.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 •   Per deelnemer dienen minimaal 6 foto’s worden ingezonden.
 • De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.

4. Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit minimaal twee personen . De jury maakt deel uit van  de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:
  a. de fotografische kwaliteit;
  b. de originaliteit c.q. creativiteit;
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of  dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt  echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • De winnaars worden [persoonlijk op de hoogte  gesteld / bekend gemaakt op zwembadforum.be.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de  winnende foto c.q. hun werk en werkwijze. Tevens kan worden verzocht om een CV.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan  de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de  winnaars te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de  winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen. Als de prijs bestaat uit het  verlenen van een opdracht, dan geschiedt honorering van die opdracht volgens een  algemeen geldend en gebruikelijk tarief. Afspraken hierover kunnen schriftelijk worden  vastgelegd.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s opzwembadforum.be, zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te  stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden  gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf  deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de  werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit  niet het geval is.
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers.  Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze  auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden  foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden  met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de  deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie  van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening  van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als  de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of  elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken ( ©) gebruikt.
 • In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s –  ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende onbepaalde tijd  te publiceren op zwembadforum.be of andere publicaties van Zwembad BVBA. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of  andere voorwaarden stellen.
 • Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven  omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of  derden toestemming te vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit  andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die  hij/zij juist acht.
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de  deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins  te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet  in het kader van het wedstrijdverslag.

6. Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de  wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In  dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de  wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden  beoordeeld naar Belgisch recht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *